Čo je Montessori

 
 
 

 
 
 
 
”Najnevyhnutnejšou vecou pre rozvoj dieťaťa je sústredenie. Dieťa, ktoré sa sústredí, je nesmierne šťastné..„
Maria Montessori

 

 
 
Čo je Montessori

 

Maria Montessori si všimla, že deti do šesť rokov neobmedzene a s ľahkosťou absorbujú veci z okolitého sveta, a tým si budujú všetky základy na svoj neskorší život. Dospela k názoru, že každé dieťa má špeciálnu myseľ, ktorú nazvala Absorbujúcou mysľou – ide o silnú túžbu preskúmať všetko okolo seba pomocou zmyslov a úsilia o nezávislosť. U detí rozpoznávala určité príhodné momenty, ktoré nazvala Vnímavé obdobia, počas ktorých si dieťa osvojuje určité zručnosti ľahšie než v ktoromkoľvek inom období života. Patria sem vnímavé obdobia pre poriadok, jazyk, spoločenské kontakty, pohyb, malé predmety a pod. Prostredie, vytvorené v zariadeniach Montessori, tieto príhodné momenty podporuje.

 

Pomôcky sú systematicky poukladané na policiach, ktoré sú deťom ľahko dostupné. Deti vo veku 2 a pol až 6+ rokov si vytvárajú v rámci svojich skupín vlastnú minispoločnosť. Mladšie deti sa učia pozorovaním starších a starším deťom prospieva, keď pomáhajú mladším. Miešanie vekových skupín umožňuje deťom rozvíjať sa po stránke sociálnej, intelektuálnej aj emocionálnej a je nevyhnutným prvkom Montessoriovskej triedy.

 

Metóda Montessori podčiarkuje jedinečnosť každého dieťaťa. Je založená na pozorovaní malých detí a zisťovaní ich potrieb priamo od nich. Každé dieťa formujeme a vedieme individuálne, povzbudzujeme ho, aby sa vo vytvorenom prostredí učilo vlastným tempom.

 

Deti v útlom veku vedieme k zručnostiam „praktického života“, aby sa vedeli postarať samy o seba, aby vedeli udržiavať okolité prostredie a láskavo sa správať k iným. Deti pomocou vhodných aktivít rozvíjajú a vylepšujú svoje základné zručnosti, ako je sústredenie pozornosti, koordinácia ruka – oko – telo a vytrvalosť, ktoré sa vnímajú ako dôležité predpoklady neskoršieho učenia sa.

 

V autentickej Montessoriovskej triede sa stretnete s deťmi, ktoré si nezávisle vyberajú vlastné aktivity a cielene sa presúvajú od jednej aktivity k druhej. Vidíte, ako si malé deti navzájom pomáhajú a odkladajú veci na miesto bez toho, aby ich o to niekto žiadal. Uvidíte tiež neočakávané prejavy láskavosti, ktoré majú slúžiť čisto skupine ako celku. Zažijete tam pokojnú atmosféru a budete vidieť, ako sa vedia deti pozoruhodne dlho sústrediť.

 

V Montessoriovskej triede vedie dieťa školená dospelá osoba, ktorá dieťaťu prezentuje, ako vhodne pracovať s materiálom, na ktorý je dieťa pripravené. Po takejto ukážke pracuje dieťa nezávisle. Pedagóg posudzuje potreby každého dieťaťa pozorovaním a s novými materiálmi zoznámi dieťa až vtedy, keď je z vývinového hľadiska pripravené na nové objavovanie. Okrem svojho priameho cieľa všetko v triede nepriamo pripravuje deti na neskoršie učenie sa. Postupným prechádzaním učebným plánom teda dieťa bez námahy rozvíja nové zručnosti.