Učebný plán

 
 
 
 
 
 
 

Časti učebného plánu

“Ľudská ruka odhaľuje myseľ.„   Maria Montessori

V triede Montessori je priestor rozdelený na niekoľko logických častí pomocou nízkych otvorených políc: jedna je určená na praktické cvičenia zo života, jedna na zmyslové vnímanie, jedna na jazyk, ďalšia na počítanie a aritmetiku, na štúdium kultúry, ktoré zahŕňa základy zemepisu, dejepisu, prírodovedy, vedy, a na časť venovanú tvorivým činnostiam.

Učebný plán Montessori predstavuje integrovaný tematický prístup spájajúci samostatné disciplíny. Jedna lekcia v ňom nadväzuje na mnoho ďalších.

Každý materiál v prostredí je navrhnutý tak, aby bol pre deti príťažlivý a je zameraný na jeden učebný koncept alebo zručnosť. Väčšina materiálov má vnútorný mechanizmus, ktorý umožňuje kontrolu chýb. Dieťa si teda dokáže samo skontrolovať vlastnú prácu bez toho, aby bolo závislé od súhlasu dospelého. Montessoriovské deti sa naučia, že sa nemusia báť robiť chyby. Rýchlo zistia, že všetko môžu skúsiť opakovane bez strachu či rozpakov.

Materiály sa využívajú ako nástroje, ktoré pomáhajú deťom pracovať a učiť sa ich vlastným tempom, vnímať abstraktné myšlienky prezentované veľmi konkrétnym trojrozmerným spôsobom a pomáhajú im porozumieť tomu, na čom pracujú.

Priestranné triedy sú prispôsobené deťom rôzneho veku. V takomto prostredí sa môžu deti učiť jedno od druhého. Mladšie deti sú oboznámené s novými konceptmi, ale svoje poznatky prehlbujú aj „obdivovaním“ starších detí, ktoré považujú za inšpirujúce zasa to, že sa môžu podeliť o získané vedomosti s menšími.

 

Praktický život

V časti Praktický život sa deti učia väčšej nezávislosti a prejavovaniu úcty voči sebe navzájom aj k okolitému prostrediu. Deti tu majú možnosť naučiť sa pracovať na úlohách reálneho života, ktoré podnecujú nezávislosť, koordináciu, poriadok a sústredenie. V istom zmysle predstavuje táto časť vstupnú bránu do učebného plánu Montessori.

Zmyslové vnímanie

Časť Zmyslové vnímanie zamestnáva všetkých päť zmyslov, pomocou ktorých sa deti snažia rozlišovať rozmery, farby, tvary, štruktúru, zvuky, vône a chute. Maria Montessori považovala zdokonaľovanie zmyslov za východisko intelektuálneho rastu. Verila, že pomocou deťom pri získavaní schopností zoradiť, porovnať alebo zatriediť bude ich intelektuálny rozvoj vo veľkej miere podporený, a tým bude ich ďalšie učenie zmysluplnejšie a prospešnejšie. Jedinečné materiály pre túto oblasť zostávajú jednoduché a pútavé a pomáhajú deťom zvládnuť rozlišovanie a rozoznávanie fyzických vlastností predmetov v ich vlastnom svete.

Počítanie a aritmetika

Hlavným cieľom matematických materiálov je položiť už v útlom veku základy na neskorší vývoj a pripraviť deti na postupný prechod k abstraktnému mysleniu. Najväčšia hodnota týchto aktivít spočíva v spôsobe, akým premieňajú deti svoje nápady či myšlienky na prácu s konkrétnymi materiálmi. Montessoriovské deti pracujú s praktickými učebnými pomôckami, ktoré objasňujú a konkretizujú abstraktné pojmy.

Jazyk

Akademický program v oblasti jazykovej prípravy obsahuje foneticky orientované materiály na čítanie, písanie a výslovnosť. Mnohé aktivity z tejto oblasti podnecujú rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností a pripravenosti na písanie a čítanie. V metóde Montessori predchádza čítaniu písanie. Deti skúmajú zvuky, z ktorých sa skladajú slová, spájajú ich s písmenami abecedy a dokážu tvoriť slová a vety bez akýchkoľvek mechanických ťažkostí. Príprava na čítanie prebieha nepriamo – prostredníctvom písania.

Kultúra

Štúdium kultúry zahŕňa vedu, dejiny, zoológiu, botaniku a zemepis. Deti sa pomocou mapových skladačiek učia o siedmich svetadieloch a zoznamujú sa s kultúrou rôznych krajín. Sú tu obsiahnuté lekcie o slnečnej sústave, počasí, ročných obdobiach, ľudskom tele, cicavcoch, plazoch, obojživelníkoch, časových priamkach a o mnohých ďalších témach. Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu Montessori sú vedecké pokusy. Prístup Montessori k vede podnecuje fascinovanosť detí vesmírom a pomáha im nadobudnúť celoživotný záujem o pozorovanie prírody a ďalšie objavovanie sveta, v ktorom žijeme. O našu záhradku sa pravidelne starajú deti. Máme zeleninovú hriadku, bylinkovú hriadku, ovocné stromy, množstvo pučiacich kvetov, vďaka čomu slúži záhrada ako skutočná inšpirácia na botanický prieskum. V malom jazierku môžu deti pozorovať rôzne živočíchy, ktoré tam majú svoj domov.

O morské prasiatka, priestranné akvárium, pakobylky a párik afrických papagájov Agapornis sa v The Children´s House starajú deti s veľkou oddanosťou.

Umenie a tvorivosť

Umenie skúma to, kým sme z kultúrneho hľadiska. Je to nástroj sebavyjadrenia, podnecuje spoluprácu a je formou komunikácie. Aktivity a lekcie z výtvarného umenia sú zapracované do učebného plánu na všetkých úrovniach programu. Materiály na umeleckú tvorbu sú k dispozícii vo všetkých triedach a deti povzbudzujeme k tomu, aby sa umelecky prejavili.