Hodiny nad rámec učebného plánu

 
 
 
 
 
 
 

Hodiny nad rámec učebného plánu

Hudba

Hudba je ľudská činnosť, ktorá prospieva deťom po mnohých stránkach. Výchova v oblasti hudby a pohybu ponúka deťom možnosť prejaviť sa, prejaviť svoje pocity, zážitky a predstavy. V The Children´s House sa deti v pravidelných intervaloch stretávajú s kvalifikovaným učiteľom hudby. Sú vedené k tomu, aby zažívali hudbu prostredníctvom hier, piesní, tanca, rytmických aktivít, špeciálnych podujatí aj tichej hudby, ktorú počuť v triedach. Ďalej sa zoznamujú so zvukmi rôznych hudobných nástrojov a učia sa rozoznávať nástroje sluchom.

Program telesnej výchovy a zdravovedy

V tejto oblasti sa The Children´s House usiluje povzbudiť deti k tomu, aby rástli a aby sa aj zdravým spôsobom vyvíjali. Vedieme ich k tomu, aby dokázali urobiť v oblasti svojho zdravia a kondície dobré rozhodnutia. Deti v Montessoriovskej triede sa neustále hýbu. Hýbu sa pri učení, pri naťahovaní sa aj pri presune k novým aktivitám. Hýbu sa na hodinách telesnej výchovy a ak to dovoľuje počasie, sú vonku aspoň jednu hodinu denne. Výskumníci neustále dokazujú, že rastúce detské telíčka potrebujú pravidelný pohyb – potrebujú ho na fyzický vývin, aby boli zdravé, aby sa dokázali vyrovnávať s emocionálnymi zmenami, aby sa mohli sústrediť a zostať čulé. V našej vnútornej telocvični, ktorá je priestranná a vybavená množstvom vhodného športového náradia, robia deti množstvo vekovo primeraných pohybových aktivít pod vedením kvalifikovaného učiteľa telesnej výchovy.

Divadlo

Rolová hra je prirodzene sa vyskytujúce hravé správanie sa, ktoré sa objavuje postupným rozvojom detskej pamäti, predstavivosti a schopnosti symbolizovať. Opakované zahranie rôznych rolí umožní deťom oživiť ich predošlé skúsenosti a súčasne aj nacvičiť si budúce situácie. Pomôcky v The Children´s House podnecujú aj k spontánnej rolovej hre, ale príťažlivosť tejto aktivity sa využíva aj pri predstavení modelov správania sa. Aby sme podnietili predstavivosť detí, poskytujeme im vhodné materiály, iniciujeme scenáre rolovej hry, príležitostne dávame návrhy alebo kladieme otázky.